QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Ngày 09/12/2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã ban hành Quyết định số 3010/QĐ-HĐPH về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Hướng dẫn kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Công văn số 7049/BTP-PBGDPL ngày 02/10/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 19/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (năm 2007)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ

Danh sách thành viên Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ (năm 2008)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Nội dung đang cập nhật

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Nội dung đang cập nhật