Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" đợt ba năm 2019

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" đợt ba năm 2019 với chủ đề "Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật Tố cáo năm 2018 liên quan đến tội phạm bị tra tấn".

Nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2019, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” đợt ba với chủ đề “Tìm hiểu một số quy định pháp luật của Luật Tố cáo năm 2018 liên quan đến tội phạm bị tra tấn”. Cuộc thi được tổ chức bắt đầu từ ngày 27/9/2019 đến hết ngày 27/10/2019.