Chủ đề: Một số quy định của pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi: Luật trẻ em, Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.
Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc tổ chức “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi lần thứ ba với chủ đề “Pháp luật về đất đai”.
Công ước Luật biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012
Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc tổ chức “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi lần thứ hai với chủ đề “Công ước Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012”.
Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017”, Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” lần thứ nhất năm 2017 với chủ đề “Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015” từ ngày 09/8/2017 đến ngày 31/8/2017. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017” (sau đây gọi là Cuộc thi), Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi lần thứ nhất năm 2017 với chủ đề “Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015”. Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo kết quả Cuộc thi như sau:
Để khuyến khích các cán bộ, công chức và nhân dân cùng tìm hiểu và nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật cơ bản, thông qua đó bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp luật, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, Bộ Tư pháp chính thức phát động tổ chức tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017” (theo Kế hoạch số 1838/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) vào ngày 9/8/2017.
Thực hiện Kế hoạch số 1838/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017”, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” lần thứ nhất năm 2017 trên Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.