Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến về pháp luật đất đai (21/11/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc tổ chức “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi lần thứ ba với chủ đề “Pháp luật về đất đai”.

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, thu hút được sự quan tâm rộng rãi của nhân dân. Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014) với 14 chương, 212 điều. Luật Đất đai năm 2013 tiếp tục kế thừa và luật hóa những quy định còn phù hợp, đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Đất đai năm 2003, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của Luật Đất đai năm 2003.
Với mục đích thông tin một số nội dung cơ bản, tạo cơ hội để cán bộ, công chức và nhân dân cùng tìm hiểu các quy định của Luật đất đai, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến với chủ đề “Pháp luật về đất đai”. Cuộc thi diễn ra từ ngày 23/11 - 23/12/2017.
Ban Tổ chức mong đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.