Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ hai năm 2018 (04/09/2018)

Chủ đề: Một số quy định của pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi: Luật trẻ em, Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Để triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020, với mục đích tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, nhân rộng các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả cho thanh, thiếu niên, đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi pháp luật trực tuyến lần thứ hai với chủ đề ”Một số quy định của pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi: Luật trẻ em, Luật tố tụng hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam”.
           
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ hai năm 2018 được tổ chức bắt đầu từ ngày 5/9/2018 đến hết ngày 5/10/2018.