Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (04/09/2018)

Để hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” do Bộ Tư pháp tổ chức, nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong để xuất các giải kiến, giải pháp, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 10/8/2018, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 1225-CV/TWĐTN-BTG đề nghị Ban Biên tập các đơn vị báo chí thuộc Trung ương Đoàn, Ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

  1. Đăng tải toàn văn hoặc các nội dung cơ bản của Thể lệ cuộc thi trên các loại báo chí, các trang fanpage trên mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
  2. Thông tin, tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực hướng ứng, tham gia cuộc thi.
Các đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi gửi bài dự thi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội chậm nhất vào ngày 30/10/2018.