Thực hiện Kế hoạch số 652/KH-BTP ngày 05/03/2018 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018, Kế hoạch số 2416/KH-BTP ngày 03/7/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (sau đây viết tắt là Cuộc thi) nhằm tìm kiếm, nhân rộng các sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên phạm vi cả nước. Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ ngày 25/7/2018 đến ngày 30/10/2018. Thể lệ và thông tin về Cuộc thi được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn và Báo Pháp luật Việt Nam. Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, các giải khuyến khích và giải phụ.
Thực hiện Kế hoạch số 2416/KH-BTP ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (Cuộc thi), Quyết định số 1829/QĐ-BTP ngày 19/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và Tổ Thư ký giúp việc, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ gồm các nội dung sau:
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Kế hoạch số 652/KH-BTP ngày 05/03/2018 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018; Căn cứ Kế hoạch số 2416/KH-BTP ngày 03/7/2018 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,
Thực hiện Kế hoạch số 652/KH-BTP ngày 05/3/2018 của Bộ Tư pháp về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên” (sau đây gọi là Cuộc thi) như sau: