Bộ Tư pháp Hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017

20/02/2017

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hòa giải ở cơ sở là tập trung triển khai Bộ Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, đây là một trong những nội dung được hướng dẫn tại Công văn số 494/BTP-PBGDPL ngày 20/02/2017 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017.

Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở (gọi là Bộ Tài liệu) được Bộ Tư pháp ban hành ngày 15/12/2016 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoa-Giai-Co-So.aspx?ItemID=83) nhằm chuẩn hóa những kiến thức cơ bản về pháp luật, về hòa giải ở cơ sở và những quy định pháp luật liên quan đến hòa giải cơ sở để cung cấp cho hòa giải viên, bảo đảm mỗi hòa giải viên nắm vững nội dung pháp luật về hòa giải ở cơ sở và một số quy định pháp luật có liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân, có kỹ năng cơ bản, cần thiết để tổ chức tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Ngoài ra, trong năm 2017, các địa phương cần hoàn thành việc sơ kết 03 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở để xác định những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật, từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục. Đồng thời để giảm bớt vụ việc bị đưa ra khởi kiện, tố cáo, yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết, Công văn số 494/BTP-PBGDPL cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác này, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng.
Các tin đã đưa ngày: