Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III 09/05/2016

Ngày 05/5/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1027/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III

Kết quả pháp điển Đề mục hòa giải ở cơ sở 27/04/2016

Kết quả pháp điển số: 231/KQPĐ-BTP ngày 25/01/2016

Kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2016. 06/04/2016

Để thu thập thông tin, năm bắt, đánh giá về việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật, qua đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 06/4/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1082/KH-BTP về kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trong năm 2016.

Bộ Tư pháp ban hành nội dung chương trình phát thanh chuyên đề “Pháp luật về hòa giải ở cơ sở” 04/11/2015

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng và hoàn thiện nội dung Chương trình thông tin, phổ biến về hòa giải ở cơ sở trên hệ thống truyền thanh cấp xã.

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 27/01/2015

Ngày 18/12/2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3404/QĐ-BTP về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 27/01/2015

Để nắm bắt thông tin, đánh giá về tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 27/01/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 267/KH-BTP về kiểm tra tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trong năm 2015.

Bộ Tư pháp ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. 20/01/2015

Ngày 31/12/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 4077/QĐ-BTP về Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

Thẩm định dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở 28/07/2014

Chiều 24/7, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Đinh Trung Tụng chủ trì phiên họp thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở (gọi tắt là dự thảo Nghị quyết).

Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên thuộc huyện nghèo tỉnh Lào Cai 30/06/2014

Thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1174/QĐ-BTP ngày 21/5/2014 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, trong 02 ngày từ ngày 23, 24/6/2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trong huyện.

Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An 29/05/2014

Thực hiện Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 886/QĐ-BTP ngày 21/4/2014 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên huyện Quan Hóa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An trong các ngày từ ngày 19/5 đến ngày 24/5/2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân các huyện Quan Hóa, huyện Như Xuân, huyện Tương Dương tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên trong huyện.