Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật,nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên 23/08/2016

Căn cứ Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, Kế hoạch số 974/KH-BTP ngày 21/3/2015 của Bộ Tư pháp về Xây dựng Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, ngày 22/8/2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số1753/QĐ-BTP ban hành Bộ tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.

Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thi hành ở Quảng Bình” 20/06/2016

Thực hiện Quyết định số 25A/QĐ-SKHCN ngày 06/5/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện năm 2015, ngày 16/6/2016 Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thi hành ở Quảng Bình”.

Họp Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III 13/05/2016

Sáng nay 13/5, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc hợp Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III năm 2016. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu – Trưởng Ban tổ chức chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Hội thi.

Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III 09/05/2016

Ngày 05/5/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1027/QĐ-BTP về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III

Kết quả pháp điển Đề mục hòa giải ở cơ sở 27/04/2016

Kết quả pháp điển số: 231/KQPĐ-BTP ngày 25/01/2016

Kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2016. 06/04/2016

Để thu thập thông tin, năm bắt, đánh giá về việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật, qua đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 06/4/2016, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1082/KH-BTP về kiểm tra việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trong năm 2016.

Bộ Tư pháp ban hành nội dung chương trình phát thanh chuyên đề “Pháp luật về hòa giải ở cơ sở” 04/11/2015

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng và hoàn thiện nội dung Chương trình thông tin, phổ biến về hòa giải ở cơ sở trên hệ thống truyền thanh cấp xã.

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 27/01/2015

Ngày 18/12/2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3404/QĐ-BTP về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 27/01/2015

Để nắm bắt thông tin, đánh giá về tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập để kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 27/01/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 267/KH-BTP về kiểm tra tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở trong năm 2015.

Bộ Tư pháp ban hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên. 20/01/2015

Ngày 31/12/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 4077/QĐ-BTP về Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.