Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018 20/04/2018

Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đề án), ngày 18/4/2018 Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1284/KH-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018. Với mục đích góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm, trên cơ sở nguồn lực được cấp năm 2018, Kế hoạch đã đề ra các hoạt động thực hiện nội dung Đề án, gồm:

Cần bảo đảm điều kiện và các nguồn lực thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 06/04/2018

Trong điều kiện hội nhập, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, các mặt trái của nó như: mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật có xu hướng ngày càng tăng với nội dung phức tạp và căng thẳng hơn. Khi có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra, các bên thường tìm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, từ đó, gia tăng áp lực, gây nhiều khó khăn, quá tải cho cơ quan nhà nước. Để giảm tải cho các cơ quan nhà nước, phát huy vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, nghiên cứu xây dựng mô hình hòa giải ở cơ sở phù hợp góp phần giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” 30/03/2018

Sáng ngày 29/3/2018, BCH Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thành lập Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” cho hội viên nông dân xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Dự Hội nghị có đồng chí Uông Ngọc Thuẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng chí Trần Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, huyện và xã cùng hơn 50 cán bộ, hội viên nông dân xã Quyết Tiến tham dự.

Công văn hướng dẫn thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2018 26/03/2018

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương) trong năm 2018 tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Bộ trưởng Lê Thành Long quyết tâm đưa triển khai Ngày Pháp luật thành nhiệm vụ thường xuyên 19/03/2018

Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những lĩnh vực công tác trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp. Vì vậy, tại phiên họp 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng 19/3 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, nhiều Đại biểu Quốc hội đã quan tâm nêu rất nhiều câu hỏi đối với lĩnh vực này khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Công văn hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018 16/03/2018

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (sau đây gọi tắt là Đề án); Quyết định số 404/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018, ngày 16/3/2018, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 850/BTP-PBGDPL để nghị các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018, kết hợp với thực hiện các Kế hoạch, Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 15/03/2018

Để thực hiện có hiệu quả Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg; Thông tư số 07/2017/TT-BTP và Quyết định số 699/QĐ-BTP, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương trong năm 2018, ngày 14/3/2018 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 805/BTP-PBGDPL đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2018 15/03/2018

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (sau đây gọi tắt là Đề án), ngày 13/3/2018 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án. Với mục đích phổ biến rộng rãi nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp, trên cơ sở nguồn lực được cấp năm 2018, Kế hoạch đã đề ra các hoạt động thực hiện nội dung Đề án, gồm:

Đảm bảo thiết thực, hiệu quả khi triển khai Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2018 14/03/2018

Thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020), ngày 21/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 288/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 và Kế hoạch số 652/KH-BTP ngày 05/3/2018 về việc thực hiện Đề án năm 2018. Để việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, ngày 12/3/2018, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 751/BTP-PBGDPL gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai một số nội dung sau đây:

Xúc tiến thực hiện gameshow về pháp luật trên sóng truyền hình 09/03/2018

Đây là một trong nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong quý II/2018 được Lãnh đạo Vụ PBGDPL báo cáo lên Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại cuộc họp mới đây.