Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn bản triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 22/06/2017

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 705/QĐ-TTg ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (sau đây gọi là Chương trình). Để triển khai Chương trình nghiêm túc, có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước, thực hiện trách nhiệm được giao, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình và Công văn hướng dẫn triển khai Chương trình.

Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 21/06/2017

Thực hiện trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 20/6/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2076/BTP-PBGDPL hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017. Theo đó, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 được xác định là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Xúc tiến xây dựng kênh phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng 15/06/2017

Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị được Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) báo cáo với Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tại buổi làm việc về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Vụ diễn ra vào hôm qua (14/6). Cùng với nhiều công việc khác cũng sẽ được triển khai, Thứ trưởng cơ bản tán thành và hoan nghênh một số sáng kiến mới của đơn vị.

Bộ Tư pháp Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại TP. Quy Nhơn, Bình Định. 13/06/2017

Ngày 12.6, tại TP Quy Nhơn, Bộ Tư pháp đã khai mạc hội nghị tập huấn Kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho cán bộ Tư pháp, báo cáo viên pháp luật của các tỉnh phía Nam.

Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở khu vực miền Nam 06/06/2017

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017; Số 301/QĐ-BTP ngày 10/3/2017 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2017; Số 506/QĐ-BTP ngày 10/4/2017 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2017, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở cho báo cáo viên pháp luật chủ chốt của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào) năm 2017.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “Tìm hiểu về ASEAN và vai trò của Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN” 06/06/2017

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (8/8/1967 – 8/8/2017), được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ngày 05/6/2017, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “Tìm hiểu về ASEAN và vai trò của Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN”.

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 705/QĐ-TTg ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 29/05/2017

Chương trình được ban hành nhằm nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); phát huy trách nhiệm của Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia; bảo đảm tính khả thi, kế thừa, phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở.

Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 23/05/2017

Để việc thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg) được thống nhất, đồng bộ trên cả nước, gắn kết với xây dựng xã nông thôn mới và chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017, ngày 22/5/2017 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Công văn số 1710/BTP-PBGDPL gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg.