Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 21/03/2017

Để kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, ngày 20/3/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 897/BTP-PBGDPL về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở các văn bản đề nghị của địa phương. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Bộ Tư pháp tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” giai đoạn 2012 – 2016 16/03/2017

Cả 03 mục tiêu cụ thể được xác định trong Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” đã cơ bản được hoàn thành. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được quán triệt, học tập nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng đạt tỷ lệ cao, nhiều địa phương vượt mục tiêu đề ra. Đây là số liệu được nêu tại Báo cáo số 75/BC-ĐA4061 ngày 14/3/2017 về tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” giai đoạn 2012 – 2016.

Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2017 13/03/2017

Để nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, ngày 10/3/2017, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 751/BTP-PBGDPL về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Theo đó, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện một số nội dung sau:

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 13/03/2017

Để nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện thống nhất hương ước, quy ước, ngày 10/03/2017, Bộ Tư pháp có Công văn số 752/BTP-PBGDPL về việc tăng cường quản lý về hương ước, quy ước. Theo đó, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị một số Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau đây:

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật. 23/02/2017

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long tại buổi làm việc với tập thể Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về dự thảo Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2017 - 2021; Đề án đổi mới công tác PBGDPL ngày 22/2. Cùng dự có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, nguyên Thứ trưởng, Chuyên gia cao cấp Đinh Trung Tụng.

Bộ Tư pháp Hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017 20/02/2017

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hòa giải ở cơ sở là tập trung triển khai Bộ Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, đây là một trong những nội dung được hướng dẫn tại Công văn số 494/BTP-PBGDPL ngày 20/02/2017 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017.