Bộ Tư pháp hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg

12/05/2016

Ngày 10/5/2016, Bộ Tư pháp ban hành công văn số 1488 /BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg

1. Về mốc thời gian sơ kết, tổng kết: Đối với Luật phổ biến, giáo dục pháp luật: Thời điểm sơ kết tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/5/2016. Đối với Quyết định số 409/QĐ-TTg: Thời điểm tổng kết tính từ ngày 09/4/2012 đến ngày 30/5/2016.
2. Về nội dung sơ kết, tổng kết: Đề nghị báo cáo theo Đề cương hướng dẫn báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg (gửi kèm theo Công văn này).
3. Về hình thức sơ kết, tổng kết: Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo đánh giá về Trung ương bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và khoa học.
Các tin đã đưa ngày: