Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng thực hiện hương ước, quy ước năm 2017

13/03/2017

Để nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện thống nhất hương ước, quy ước, ngày 10/03/2017, Bộ Tư pháp có Công văn số 752/BTP-PBGDPL về việc tăng cường quản lý về hương ước, quy ước. Theo đó, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị một số Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với Bộ Tư pháp trong quá trình thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Pháp lệnh); hoàn thiện thể chế, chính sách về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhất là sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh và đề xuất xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (nếu có).
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với Bộ Tư pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy định pháp luật về lĩnh vực này.
3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, Sở Tư pháp làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu thực hiện một số nội dung sau đây:
- Tiếp tục thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 1215/BTP-PBGDPL ngày 15/4/2016 và Kế hoạch số 4048/KH-BTP ngày 15/11/2016 của Bộ Tư pháp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Căn cứ điều kiện thực tế, chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý hương ước,      quy ước có nội dung vi phạm pháp luật, trái đạo đức và thuần phong mỹ tục;     hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc tạm đình chỉ thi hành các nội dung vi phạm, bảo đảm tính  hợp pháp, thống nhất, phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý nhà nước tại cộng đồng dân cư và thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Chỉ đạo cấp huyện chú trọng công tác thẩm định hương ước, quy ước để bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định về nếp sống văn hóa. Nội dung hương ước, quy ước cần gắn với đặc thù văn hóa, phong tục tập quán của từng địa bàn. 
- Qua rà soát cho thấy, nội dung của Pháp lệnh và các văn bản pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đang có hiệu lực có một số quy định mâu thuẫn (Về điều kiện tổ chức Hội nghị cử tri, Hội nghị hộ gia đình để thông qua hương ước, quy ước; điều kiện thông qua hương ước, quy ước; thời hạn, thẩm quyền công nhận/phê duyệt hương ước, quy ước; sử dụng từ “công nhận” hay “phê duyệt” hương ước, quy ước) gây khó khăn, không thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. Trong lúc chờ các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng nguyên tắc về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề theo Khoản 2  Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
- Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, phát hiện vướng mắc, bất cập; nghiên cứu, đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung  gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
 
Các tin đã đưa ngày: