Tổng kết công tác thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn, nâng cao nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"

15/03/2017

Kết quả 04 năm thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn, nâng cao nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước"
Các tin đã đưa ngày: