Cần phát huy vai trò của câu lạc bộ pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

08/05/2017

Câu lạc bộ pháp luật được hiểu là tổ chức được thành lập và hoạt động dựa trên nguyên tắc tự giác, tự nguyện tham gia của các hội viên có nhu cầu giao lưu, học tập, tìm hiểu, trao đổi các kiến thức pháp luật. Các địa phương trên cả nước trong thời gian qua đã quan tâm xây dựng, duy trì nhiều loại hình câu lạc bộ pháp luật như câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, câu lạc bộ thanh niên với pháp luật, câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, câu lạc bộ nông dân với pháp luật.v.v..(gọi chung là câu lạc bộ pháp luật.

Thông qua sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật đã tạo diễn đàn để hội viên và người dân tham gia giao lưu, học tập, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm; qua đó, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời, giúp hội viên và nhân dân trên địa bàn nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại cộng đồng dân cư. Thực tiễn đã khẳng định câu lạc bộ pháp luật có vai trò tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Khoản 6 Điều 11 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã quy định lồng ghép trong hoạt động của câu lạc bộ là một trong các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.
Qua theo dõi của Bộ Tư pháp cho thấy, thời gian đầu mới thành lập, nhiều câu lạc bộ pháp luật đã chú trọng tổ chức sinh hoạt định kỳ, phát huy vai trò trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuy nhiên sau đó lại không duy trì sinh hoạt đều đặn theo Điều lệ, Quy chế hoạt động; thiếu các giải pháp hỗ trợ để duy trì tính bền vững. Nội dung, hình thức sinh hoạt pháp luật còn đơn điệu, nặng về giới thiệu quy định pháp luật mà ít trao đổi, thảo luận các tình huống, vụ việc thực tế nảy sinh tại địa phương nên chưa thu hút được đông đảo hội viên và người dân tham gia, thậm chí ngày càng giảm sút dẫn đến nhiều câu lạc bộ pháp luật phải ngừng hoạt động. Thời gian, địa điểm sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật còn mang tính hành chính, chưa huy động được các nhà chuyên môn tham gia sinh hoạt để tư vấn, định hướng, giải đáp các vướng mắc pháp lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ pháp luật. Vì vậy, việc thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật qua câu lạc bộ pháp luật ở nhiều nơi còn hạn chế, thiếu thường xuyên và hiệu quả chưa cao.
Để phát huy đầy đủ vai trò của câu lạc bộ pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, Bộ Tư pháp đã có Công văn hướng dẫn số 1502/BTP-PBGDPL ngày 05/5/2017, trong đó đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các hoạt động sau:
Thứ nhất, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; định hướng chủ đề, nội dung, hình thức sinh hoạt và theo dõi tình hình tổ chức và hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn gắn với triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy đầy đủ vai trò của câu lạc bộ pháp luật trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Thứ hai, tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt pháp luật, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, sát thực với nhu cầu, đời sống của hội viên, cán bộ và nhân dân ở cơ sở như: pháp luật dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, an toàn vệ sinh thực phẩm, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nội dung chính sách pháp luật mới được ban hành; kết hợp với việc phổ biến các chủ trương, chính sách của địa phương; lồng ghép với các vấn đề văn hoá, xã hội, giáo dục chính trị - tư tưởng có liên quan.
Thứ ba, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật; tăng cường tuyên truyền miệng kết hợp với đối thoại, giải đáp thắc mắc của người dân, giải tỏa những bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Tăng cường tổ chức thi tìm hiểu pháp luật (sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, sáng tác tác phẩm văn hoá, văn nghệ có nội dung pháp luật...); xây dựng các tiểu phẩm văn hoá, văn nghệ (thơ, ca, hò, vè...) có nội dung pháp luật để biểu diễn; tổ chức các buổi giao lưu pháp luật với các loại hình câu lạc bộ khác và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Lồng ghép sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật với tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng liên quan và gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội truyền thống dân tộc tại địa phương.
Thứ tư, lựa chọn địa điểm và thời gian sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và người dân, chú trọng các địa điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng (nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng...); tại địa bàn dân cư, tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức giao lưu, phổ biến pháp luật cho hội viên và nhân dân. Thời gian sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật có thể vào buổi tối, sau thời gian làm việc, ngày lễ tết, gắn với sinh hoạt cộng đồng, họp thôn, tổ dân phố hoặc văn hóa, văn nghệ.
         Thứ năm, tiếp tục khuyến khích, thu hút, huy động và tạo điều kiện để những người đã và đang công tác trong các cơ quan pháp luật (ngành tư pháp, tòa án, kiểm sát, công an, thanh tra, luật sư, luật gia...), báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tham gia sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật để định hướng thảo luận, giải đáp vướng mắc pháp luật, tư vấn hỗ trợ người dân tháo gỡ qua các vụ việc, tình huống cụ thể. Có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để câu lạc bộ pháp luật hoạt động như: hỗ trợ tài liệu, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, kinh phí, hỗ trợ nước uống, chuẩn bị tài liệu sinh hoạt, cơ sở vật chất, địa điểm, phương tiện... Định kỳ tổ chức khảo sát, kiểm tra, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp vướng mắc và sơ kết, đánh giá tình hình hoạt động câu lạc bộ pháp luật; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp cụ thể trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ pháp luật tại địa phương và gửi về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.
Các tin đã đưa ngày: