Công văn thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 10/01/2013

06/06/2017

Thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 10/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017; Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017, sau khi thống nhất với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư pháp xây dựng Công văn số 1899/BTP-PBGDPL ngày 5/6/2017 gửi Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
        Báo cáo tổng kết chung của hai ngành xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)trước ngày 15/11/2017 để tổng hợp chung (gửi kèm file điện tử qua email: htnga@moj.gov.vn).
    Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, điện thoại: 04.62739468/ 0979330326 (đồng chí Hồ Thị Nga)./.
 
Các tin đã đưa ngày: