Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

09/06/2017

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (theo Công văn số 826/VPCP-TH ngày 05/4/2017 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và Tờ trình dự thảo Quyết định ban hành Đề án.
Để hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Đề án, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan có ý kiến đối với dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình.
Ý kiến của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và email: htnga@moj.gov.vn) trước ngày 20/6/2017 để kịp thời chỉnh lý, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, điện thoại: 04.62739468/0979330326 (đồng chí Hồ Thị Nga).
Các tin đã đưa ngày: