Bộ Tư pháp lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

14/07/2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước (dự thảo Quyết định).

Để hoàn thiện dự thảo Quyết định, thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định, các tài liệu có liên quan và gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 58 - 60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và qua thư điện tử: nttam1@moj.gov.vn) trước ngày 02/8/2017. Dự thảo Quyết định và Tờ trình được đăng tải trên Mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (http://www.moj.gov.vn/dtvb/Pages/trang-chu.aspx) và Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật (http://pbgdpl.moj.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx) thuộc Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (số điện thoại 024.62739469).
Các tin đã đưa ngày: