Tiếp tục triển khai Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên

01/08/2017

Ngày 26/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2160/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015 (sau đây gọi tắt là Đề án 2160), trong đó Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Đề án.

Đề án được ban hành nhằm triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh thiếu niên mà Nghị quyết số 45/NĐ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đề ra. Qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án (2010 – 2015), Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật trong đời sống của thanh thiếu niên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Các mục tiêu của Đề án cơ bản phù hợp với yêu cầu đời sống pháp luật của thanh thiếu niên; nhiều hoạt động đã tạo nên điểm sáng, có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần vào sự chuyển biến về nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên, qua đó đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị - xã hội, chủ động phòng ngừa, loại bỏ, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.
Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Quyết định số 1402/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020). Để thực hiện mục tiêu “Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội”, Quyết định số 1402/QĐ-TTg giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên nhằm kế thừa, phát huy hiệu quả PBGDPL cho thanh thiếu niên mà Đề án mang lại trong giai đoạn 2010 – 2015; đồng thời khắc phục những hạn chế và tiếp tục thực hiện những mục tiêu chưa đạt được trong giai đoạn trước. Quyết định cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện nhiệm vụ lồng ghép các mục tiêu nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên vào chương trình, kế hoạch PBGDPL hằng năm của ngành tư pháp và Hội đồng PBGDPL các cấp; nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật cho từng nhóm đối tượng thanh niên (chú trọng các nhóm thanh niên yếu thế) và một số nhiệm vụ phối hợp khác./.
Các tin đã đưa ngày: