Thực hiện chỉ đạo điểm và tập huấn về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật

26/10/2017

Thực hiện nhiệm vụ được giao về chỉ đạo điểm hướng dẫn triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cùng thời gian tổ chức kiểm tra, khảo sát liên ngành về công tác hòa giải ở cơ sở tại tỉnh Bến Tre, ngày 18/10/2017, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức tập huấn về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu của địa phương, bao gồm đại diện một số phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp; đại diện phòng Tư pháp, một số phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số đơn vị cấp xã và 180 công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã.

Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã được xác định là nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi chức năng và trách nhiệm của Bộ Tư pháp theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 2 Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Nhiệm vụ này lần đầu tiên được triển khai rộng rãi trên phạm vi cả nước theo hướng đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền cấp xã để đề ra giải pháp tăng cường quản lý nhà nước và gắn kết với xây dựng nông thôn mới. Vì vậy Bộ Tư pháp đã chọn chỉ đạo điểm một số địa phương trong đó có tỉnh Bến Tre để hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện để giúp địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trên thực tế. Ngoài việc giới thiệu, phổ biến vị trí, vai trò, ý nghĩa, mục tiêu của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới, các đại biểu tham dự tập huấn còn được hướng dẫn sâu, cụ thể về việc thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nhiệm vụ của địa phương, phục vụ cho năm đầu tiên tổ chức chấm điểm, đánh giá bảo đảm nghiêm túc, thực chất. Đồng thời giải đáp một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tế; qua tập huấn, các vấn đề mà các đại biểu quan tâm, còn băn khoăn đã được báo cáo viên giải đáp, trong đó tập trung vào nội dung của các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân; phối hợp, gắn kết với thực hiện và đánh giá các tiêu chí nông thôn mới…
Các tin đã đưa ngày: