Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

08/01/2018

Sáng 08/1, Phiên họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng) đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng.

Tại phiên họp, Ban Tổ chức đã công bố quyết định và ra mắt thành viên Hội đồng theo các Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg và số 1430/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2610/QĐ-HĐPH ngày 21/12/2017 của Chủ tịch Hội đồng.
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trong năm 2017, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Đỗ Xuân Lân, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng cho biết: Hội đồng và Ban Thư ký được củng cố, kiện toàn kịp thời ở cả ba cấp: Trung ương, tỉnh, huyện theo Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg và Quyết định số 1430/QĐ-TTg ngày 20/9/2017. Hội đồng các cấp đã quán triệt đầy đủ; triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, nhất là trong tư vấn xây dựng, hoàn thiện thể chế về PBGDPL, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL; xác định nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến và điều phối các hoạt động. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng được nâng lên, phát huy đầy đủ hơn trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng, nhất là trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL chuyên ngành; bước đầu có sự bóc tách giữa cung cấp thông tin về pháp luật để người dân tự học tập, tìm hiểu với triển khai các hoạt động PBGDPL có tính chuyên biệt nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.
Hội đồng đã tư vấn kịp thời, bài bản, sâu rộng trong triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua, đặc biệt là Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tiếp cận thông tin, Luật đấu giá tài sản, Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các luật khác có liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp như: an toàn giao thông; thuế, kinh doanh, xử lý vi phạm hành chính; thủ tục hành chính; bảo vệ môi trường; chủ quyền biển, hải đảo. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tạo thói quen tự giác học tập pháp luật trong toàn xã hội. Công tác PBGDPL đã gắn kết chặt chẽ hơn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, gắn với đối thoại chính sách, phản ứng chính sách linh hoạt; gắn kết với quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, thu hút được sự quan tâm nhiều hơn của cán bộ và Nhân dân, gắn với trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức hoặc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
Tuy nhiên, việc tư vấn tham mưu, ban hành Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng còn chưa kịp thời; tính chất tư vấn của một số Hội đồng chưa rõ nét; chương trình, đề án về PBGDPL nhiều nhưng thiếu nguồn lực bảo đảm, nhất là tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; triển khai chính sách xã hội hóa, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù hiệu quả chưa cao; chưa tạo được chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; thói quen tự học tập, tìm hiểu và làm theo pháp luật.
Một số Hội đồng tư vấn về nội dung PBGDPL còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với nhu cầu và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chưa gắn với trách nhiệm tự học tập tìm hiểu pháp luật và công tác tập huấn nghiệp vụ của cán bộ, công chức. Việc tuyên truyền, phổ biến một số chính sách, quy định mới thiếu kịp thời. Hình thức PBGDPL ở một số bộ, ngành, địa phương chậm đổi mới; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa được chú trọng đúng mức. Một số hình thức PBGDPL chưa phù hợp với tính chất, đặc điểm của đối tượng đặc thù.
Đánh giá cao các kết quả của Hội đồng trong năm 2017, đặc biệt là hoạt động tiến hành đồng bộ, toàn diện, tiếp tục có điểm nhấn hơn trên thực tế, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng đề nghị trong năm 2018, cần quán triệt đầy đủ và triển khai nghiêm túc Luật PBGDPL, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL. Chỉ đạo triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành… Đặc biệt, cần tiếp tục thống nhất nhận thức rằng hoạt động của Hội đồng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, thành viên Hội đồng phải là nòng cốt của bộ, ngành, địa phương mình trong công tác PBGDPL. Tiếp tục khuyến khích động viên, nâng đỡ các mô hình sử dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL.
  
Các tin đã đưa ngày: