Bộ Tư pháp hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

18/01/2018

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 06 luật (Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Luật lâm nghiệp; Luật thủy sản (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và một số Nghị quyết quan trọng (Phụ lục kèm theo Công văn).

Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 157/BTP-PBGDPL ngày 16/01/2018 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới này.
Đồng thời, để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân, cung cấp kịp thời tài liệu tuyên truyền, phổ biến về văn bản luật, giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin truyền thông báo chí và báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền văn bản luật cho cán bộ và Nhân dân, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Công văn số 158/BTP-PBGDPL ngày 16/01/2018 đề nghị các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, biên soạn Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản luật mới./.
Các tin đã đưa ngày: