Công văn hướng dẫn thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2018

26/03/2018

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương) trong năm 2018 tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nội dung phổ biến: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật quy định tại Mục 2 Phần II của Đề án, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017 và 2018 như: Bộ luật dân sự; Bộ luật tố tụng dân sự; Bộ luật hình sự; Luật tố tụng hành chính; Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật báo chí; Luật trẻ em; Luật trợ giúp pháp lý; Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; thông tin về tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị tại Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương mình.
2. Hình thức phổ biến: Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các quyền dân sự, chính trị phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tình hình của cơ quan, địa phương mình, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Trong đó tập trung vào các hình thức tuyên truyền, phổ biến như: Phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, cổng thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); phát hành tờ gấp; treo mắc pa - nô, áp – phích phổ biến tại các điểm công cộng; tổ chức hội nghị giới thiệu, phổ biến pháp luật; lồng ghép trong giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy tờ công dân…
3. Các hoạt động chính thực hiện Đề án: (i) Tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị; (ii) Tổ chức cung cấp thông tin, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; (iii) Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng; (iv) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên, giáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng
4. Đối với các tỉnh được lựa chọn, hỗ trợ làm điểm: Các tỉnh được lựa chọn, hỗ trợ làm điểm tổ chức tập huấn và tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm theo tiểu mục 2.3 và 2.5 mục 2 phần II Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 433/QĐ-BTP ngày 13/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Tư pháp.
5. Bố trí kinh phí thực hiện Đề án: Theo quy định tại mục 2 phần III của Đề án, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án năm 2018 từ nguồn Ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác theo tinh thần xã hội hóa.
6. Kiểm tra, báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Đề án giai đoạn 2015-2018: Các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án (việc kiểm tra có thể lồng ghép trong kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018) của Bộ, ngành, địa phương và báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Đề án giai đoạn 2015 - 2018 gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 30 tháng 11 năm 2018 để tổng hợp.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đồng chí Nguyễn Kim Thoa, số điện thoại 024.62739470, email: thoank@moj.gov.vn)./.
(Nội dung chi tiết tại file đính kèm)
Các tin đã đưa ngày: