Tài liệu họp thẩm định "Đề án đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế" của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư

09/05/2018

Tài liệu họp thẩm định "Đề án đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ hoạt động khởi nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế." của Bộ Kế hoạch và Đầu Tư

Các tin đã đưa ngày: