Công văn lấy ý kiến góp ý dự thảo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

08/06/2018

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; trên cơ sở các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; Quyết định số 284/QĐ-BTP ngày 13/02/2018 về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2018, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
Để hoàn thiện dự thảo Quyết định và dự thảo Chương trình khung, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/đơn vị nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Quyết định và dự thảo Chương trình khung. Ý kiến góp ý bằng văn bản đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 58 – 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 18/6/2018 để kịp thời chỉnh lý, hoàn thiện trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong tháng 6/2018.
Các tin đã đưa ngày: