Bộ Tư pháp: Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2018

28/05/2018

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018, Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo (Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 24/01/2018); để góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1828/KH-BTP ngày 25/5/2018 về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2018.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo vệ môi trường trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, Bộ Tư pháp đã đề ra những nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong đợt cao điểm:
Bộ Tư pháp đã thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích bảo vệ biển và bảo vệ môi trường với các khẩu hiểu “Hãy bảo vệ biển từ lời nói đến hành động”; “Đại dương hôm nay, cuộc sống ngày mai”; “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, xây dựng công văn hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2018.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức viết bài, đăng tải các tin tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; gương người tốt việc tốt trong bảo vệ môi trường; thông tin về chủ quyền biển, đảo; công tác quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, góp phần bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: