Bộ Tư pháp hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

05/07/2018

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 07 luật (Luật quốc phòng; Luật cạnh tranh; Luật tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; Luật đo đạc và bản đồ; Luật an ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch và 08 Nghị quyết quan trọng (Phụ lục kèm theo Công văn).

Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2437/BTP-PBGDPL ngày 04/7/2018 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới này. Đồng thời, để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân, cung cấp kịp thời tài liệu tuyên truyền, phổ biến về văn bản luật, giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin truyền thông báo chí và báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền văn bản luật cho cán bộ và Nhân dân, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Công văn số 2438/BTP-PBGDPL ngày 04/7/2018 đề nghị các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp, biên soạn Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của văn bản luật mới./.
Các tin đã đưa ngày: