Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ nhất năm 2018

29/06/2018

Chủ đề về tiếp cận thông tin

Quyền tiếp cận thông tin của công dân (được ghi nhận tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013) đã được cụ thể hóa tại Luật tiếp cận thông tin ban hành ngày 6/4/2016 và chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2018; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin ban hành ngày 23/01/2018 và sẽ chính thức có hiệu lực ngày 01/07/2018. Đây là một quyền cơ bản của người dân và bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân là điều kiện cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, làm tăng tính hiệu quả, minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước; bảo đảm sự công bằng, dân chủ và tăng cường trách nhiệm của công dân; góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền công dân, quyền con người.
Nhằm tạo thuận lợi cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân, góp phần đưa nội dung luật đi vào cuộc sống, Bộ Tư pháp đã lựa chọn chủ đề pháp luật về tiếp cận thông tin để tổ chức cuộc thi.
Cuộc thi được chính thức bắt đầu ngày 02/7/2018 và kết thúc ngày 02/8/2018
Các tin đã đưa ngày: