Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 1258/CTPH-BTP-BTTUBTƯMTTQVN về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

01/10/2018

Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 1258/CTPH-BTP-BTTUBTƯMTTQVN về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sởnắm bắt được thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp, phương hướng đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tiến hành đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp tại địa phương
Các tin đã đưa ngày: