Bộ Tư pháp lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

05/03/2019

Thực hiện Công văn số 8574-CV/VPTW ngày 04/01/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ tại Công văn số 382/VPCP-PL ngày 15/01/2019 của Văn phòng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (có Đề cương báo cáo tổng kết kèm theo).

Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trước khi báo cáo, trình Ban cán sự đảng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 370 - CV/BCSĐ ngày 01/3/2019 về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW gửi Ban cán sự đảng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Đảng đoàn Quốc hội; Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao; Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng đoàn các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến góp ý bằng văn bản về dự thảo Kế hoạch, đề cương báo cáo tổng kết và gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 08/3/2017 (thứ Sáu) để tổng hợp.
Các tin đã đưa ngày: