Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019

05/03/2019

Ngày 05/3/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 7099/KH-BTP về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 với một số nội dung chính sau đây:

Đề án được ban hành nhằm các mục đích sau đây: (i) Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 (sau đây gọi là Đề án) ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; (ii) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên; (iii) Tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp với các bộ, ngành, địa phương và tăng cường vai trò của Bộ, ngành Tư pháp trong công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên.
Đề án đặt ra một số nhóm nhiệm vụ như: (i) Ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2019; (ii) Khảo sát đánh giá thực trạng nhận thức, và hiểu biết pháp luật của một số đối tượng yếu thế (tập trung vào nữ thanh, thiếu niên; thanh, thiếu niên là người nghèo/người dân tộc thiểu số…) để tạo cơ sở đề xuất giải pháp, mô hình triển khai phù hợp (lồng ghép, kết hợp với kiểm tra tình hình thực hiện Đề án); (iii) Hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên và công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; (iv) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho thanh, thiếu niên, bao gồm tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cho thanh, thiếu niên là học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và lồng ghép nội dung PBGDPL cho thanh, thiếu niên trong Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên Trang tin PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; (v) Nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn, cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên, nâng cao hiểu biết pháp luật cho thanh, thiếu niên; (vi) Thực hiện truyền thông về chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; biên soạn, phát hành một số tài liệu PBGDPL nhằm tăng cường bảo vệ và tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên; (vii)  Chia sẻ kinh nghiệm, mô hình PBGDPL hiệu quả và chỉ đạo điểm về PBGDPL cho thanh, thiếu niên (Nội dung cụ thể xem tại file đính kèm).
Bộ Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan ở Trung ương, địa phương thực hiện các nhiệm vụ và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Căn cứ Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên tại địa phương.Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ số điện thoại 024.62739469 để được giải đáp./.
Các tin đã đưa ngày: