Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2019

05/03/2019

Ngày 5/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2019 (ban hành Kèm theo Quyết định số 521/QĐ-BTP ngày 5/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Năm 2019, Đề án được triển khai nhằm nâng cao năng lực phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương; phổ biến rộng rãi nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.
Các hoạt động chính được thực hiện để triển khai Đề án bao gồm: Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong Công ước và trong pháp luật Việt Nam cho phóng viên, biên tập viên báo chí viết về pháp luật, báo cáo viên pháp luật khu vực phía Bắc (tại Lạng Sơn) và phía Nam (tại Lâm Đồng); Tổ chức tuyên truyền pháp luật, Biên soạn tài liệu phổ biến về quyền dân sự, chính trị đăng tải trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật…
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: