Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2019

05/03/2019

Ngày 5/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 519/QĐ-BTP)

Kế hoạch được ban hành đề triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019 được ban hành kèm theo Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Qua đó phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
Kế hoạch xác định phạm vi theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở bao gồm: Củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở; Hoạt động hòa giải ở cơ sở; Phổ biến, giáo dục pháp luật về hòa giải ở cơ sở;  Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở;  Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên.
Các hoạt động cụ thể theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
Thu thập thông tin về tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở: Thu thập thông tin từ các báo cáo về tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở của Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức Trung ương và địa phương; Thu thập thông tin về tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; các bài báo, bài viết đăng trên các báo, tạp chí của Bộ Tư pháp, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Thu thập thông tin thông qua các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở của Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức Trung ương và địa phương; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp; Thu thập thông tin thông qua hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát, hội thảo, tọa đàm.
 Xây dựng và ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hòa giải ở cơ sở: Rà soát, thống kê Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hòa giải ở cơ sở; Ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hòa giải ở cơ sở: cập nhật trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và gửi Danh mục cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở tại các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Kiên Giang, Bạc Liêu với các nội dung cụ thể: Tình hình phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; Tình hình bố trí nhân lực và kinh phí trong công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; Tình hình củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở của địa phương, đặc biệt là tiêu chuẩn hòa giải viên, thành phần của tổ hòa giải; Tình hình hoạt động hòa giải ở cơ sở của địa phương, các quy định liên quan đến phạm vi hòa giải, căn cứ hòa giải, việc lập biên bản hòa giải và ghi Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở.
 
 
Các tin đã đưa ngày: