Cuộc họp Ban Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2019

05/04/2019

Sáng 05/4, Ban Thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã họp dưới sự chủ trì của của đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Trưởng Ban.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Vệ Quốc cho biết vừa qua, Thường trực Ban Bí thư đã cho ý kiến về việc tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW). Đây là nhiệm vụ quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp và của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương trong năm 2019. Vì vậy, các thành viên của Ban Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương cần nghiêm túc nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.
 

Trình bày dự thảo Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Phó Trưởng Ban, Ban Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương cho biết mục đích ban  hành Kế hoạch nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo kết luận số 74-TB/TW ngày 11/5/2007 của Ban Bí thư, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư của các cấp ủy Đảng. Đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW; rút ra những bài học kinh nghiệm; nhận diện bối cảnh, yêu cầu mới của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) từ đó đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường, đổi mới vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Việc tổng kết phải bám sát các nhiệm vụ được đề ra tại Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo kết luận số 74-TB/TW và Kết luận số 04-KL/TW; Kế thừa kết quả tổng kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW được thực hiện năm 2010. Công tác tổng kết phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị; đảm bảo thiết thực, nghiêm túc, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Ban Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương cho ý kiến với từng nội dung cụ thể của với dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW như: Nội dung công việc của Ban Chỉ đạo; Việc thành lập các đoàn kiểm tra; Thời gian và thành phần làm việc với đoàn kiểm tra; Các nội dung báo cáo chuyên đề phục vụ việc tổng kết… Đối với hoạt động kiểm tra của Hội đồng và việc lồng ghép với đoàn kiểm tra Chị thị số 32-CT/TW, các thành viên tập trung thảo luận về cách thức lồng ghép, kết hợp thành phần, nội dung, địa điểm kiểm tra với hoạt động kiểm tra phục vụ việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra Hội đồng trong thời gian tới./.
Các tin đã đưa ngày: