Triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong ngành tòa án nhân dân năm 2019

03/07/2019

Vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 66/TANDTC-TH ngày 03/7/2019 về quán triệt thi hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019.

Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao đã xác định chủ đề Ngày Pháp luật năm 2019 của ngành là “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần thực thi, bảo vệ pháp luật và bảo vệ công lý”. Đồng thời Công văn cũng đã xác định rõ nội dung, thời gian, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các đơn vị trong tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật cụ thể như sau:
Thứ nhất, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật: Tập trung quán triệt, phổ biến đến các thẩm phán, cán bộ, công chức trong Tòa án về nội dung chính sách, quy định mới nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua năm 2019, các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn trực tuyến chuyên sâu để nâng cao nhận thức, thống nhất áp dụng pháp luật đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền kết quả xét xử nhằm nâng cao chất lượng xét xử…
Thứ hai, tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam: (i) Truyền thông trên các phương tiên thông tin truyền thông Tòa án nhân dân trong đó tập trung thực hiện chuyên mục “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao…; xây dựng nội dung và tăng thời lượng hợp lý trong các số phát sóng Truyền hình Tòa án nhân dân. (ii) Truyền thông qua các phương tiện trực quan như pano, áp phích…
Thứ ba, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, địa phương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam: Các Tòa án địa phương căn cứ Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp tổ chức hoặc tham gia Lễ hưởng ứng. Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua hoạt hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các hoạt động chính trị và chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị./.
Các tin đã đưa ngày: