Bộ Tư pháp thông báo Danh mục sách pháp luật 06 tháng đầu năm 2019

23/07/2019

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Bộ Tư pháp xây dựng Công văn số 2681/BTP-PBGDPL ngày 18/7/2019 về việc thông báo Danh mục sách pháp luật 06 tháng đầu năm 2019.

Xin gửi kèm theo Công văn và Danh mục tại file đính kèm.
Các tin đã đưa ngày: