Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

12/02/2020

Ngày 11/02/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 235/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 3195/QĐ-BTP ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Là căn cứ để theo dõi, đánh giá kết quả công tác của đơn vị, phục vụ việc đánh giá, xếp loại công chức và công tác thi đua, khen thưởng.
Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung thực hiện 8 hoạt động và nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
Hai là, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
Ba là, công tác hòa giải ở cơ sở;
Bốn là, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và phối hợp quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;
Năm là, tăng cường huy động các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cá nhân, tổ chức tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; huy động tài trợ kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
Sáu là, triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo Kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được Bộ trưởng phê duyệt, với trọng tâm là nghiên cứu, xây dựng tài liệu phục vụ đề xuất Chiến lược, Chương trình PBGDPL cho đối tượng đặc thù; thực hiện truyền thông PBGDPL, tiếp cận pháp luật cho một số nhóm yếu thế; nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở;
Bảy là, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực quản lý của đơn vị trên cơ sở tổng kết thực tiễn, trong đó tập trung vào một số vấn đề về lý luận và thực tiễn phục vụ đổi mới công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực hiện công tác pháp điển, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;
Tám là, công tác tổng hợp, hành chính, tổ chức cán bộ, thi đua – khen thưởng, tài chính và công tác quản trị nội bộ./.
(Xem chi tiết tại file đính kèm)./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
 
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: