Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đã bắt đầu được khởi động 29/05/2019

Trong 02 ngày: 23, 24/5/2019, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” đã tổ chức Đoàn Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.

Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 27/05/2019

Thực hiện Công văn số 8574-CV/VPTW ngày 04/01/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư về việc tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW), ngày 16/5/2019 Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) đã ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn được phổ biến sâu rộng đến nhiều huyện, xã nghèo trên toàn quốc 24/05/2019

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 22/5/2019, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa và Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho 250 đại biểu, gồm công chức tư pháp cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư…

Công văn đề nghị phối hợp triển khai công tác PBGDPL năm 2019 21/05/2019

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Quyết định số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; Quyết định số 455/QĐ-BTP ngày 22/02/2019 ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 1159/QĐ-BTP ngày 23/5/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, để kịp thời triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong các đơn vị thuộc Bộ đạt chất lượng, hiệu quả, Vụ PBGDPL trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:

Số đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trong cả nước tăng so với năm 2017 14/05/2019

Ngày 08/5/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 128/BC-BTP về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (sau đây gọi là Báo cáo).

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 14/05/2019

Ngày 14/5/2019, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1101/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (sau đây gọi chung là Kế hoạch).

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 14/05/2019

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019 và thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1700 /BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 hướng dẫn một số nội dung sau đây:

Năm 2019, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tiếp tục dành sự quan tâm, khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL 09/05/2019

Trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã nhận được sự quan tâm, tích cực tổ chức triển khai của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trong việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác này.

Giấy mời tham dự Hội nghị tập huấn, Hội thảo khu vực miền Bắc tại tỉnh Quảng Ninh 08/05/2019

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Số 3121/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019; số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát năm 2019, Bộ Tư pháp tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khu vực miền Bắc tại tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau: