Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng thủy văn.

03/01/2017

Ngày 15/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng thủy văn.

Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn. Thông tư áp dụng đối với Hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn.
Theo Thông tư, nguyên tắc đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn phải tuân thủ quy chuẩn, quy định kỹ thuật hiện hành và đảm bảo tính chính xác, khách quan, đầy đủ và toàn diện.
Về nội dung đánh giá, Thông tư quy định gồm những nội dung sau: Tài liệu quan trắc thủ công:  Thể thức của tài liệu; Tình trạng công trình, thiết bị; Phương pháp quan trắc; Chế độ quan trắc; Tính toán, xác định trị số đặc trưng và độ chính xác của tài liệu.
Tài liệu chỉnh biên: Thể thức của tài liệu; Số lượng tài liệu; Phương pháp chỉnh biên; Tính toán, xác định trị số đặc trưng và độ chính xác của tài liệu; Tính hợp lý của tài liệu. Các nội dung đánh giá tài liệu quan trắc và tài liệu chỉnh biên được quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Về trình tự đánh giá, Thông tư quy định các bước như sau:  Kiểm soát: Kiểm soát sơ bộ: Xác định, phân loại tài liệu, kiểm tra về hình thức và tính đầy đủ của tài liệu dựa trên quy chuẩn, quy định kỹ thuật hiện hành. Trường hợp tài liệu thủy văn không đạt yêu cầu thì không đánh giá chất lượng tài liệu. Kiểm soát chi tiết: Các nội dung kiểm soát chi tiết được quy định tại Điều 5 Thông tư này.
Tính điểm đạt của tài liệu quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này.
Xếp loại chất lượng tài liệu: Chất lượng tài liệu được xếp theo 4 loại: Tốt; Khá; Trung bình và Kém. Quy định cụ thể như sau: Loại tốt: Điểm đạt của tài liệu nằm trong khoảng từ 85% đến 100%; Loại khá: Điểm đạt của tài liệu nằm trong khoảng từ 70,0% đến 84,9%; Loại trung bình: Điểm đạt của tài liệu nằm trong khoảng từ 50,0% đến 69,9%; Loại kém thuộc một trong các trường hợp sau: Hành lang an toàn kỹ thuật công trình quan trắc bị vi phạm nghiêm trọng dẫn đến tài liệu không phản ánh đúng bản chất yếu tố quan trắc; Điểm trừ của nội dung đánh giá “Tình trạng công trình, trang thiết bị” bằng điểm chuẩn (25 điểm); Điểm đạt của tài liệu dưới 50%.Tài liệu sau khi xếp loại sẽ được nhận xét, đánh giá chất lượng theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Đồng thời, Thông tư cũng quy định về phương pháp đánh giá như sau: Đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn bằng phương pháp tính điểm dựa vào điểm đạt, điểm chuẩn và điểm trừ…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2017.
 
Các tin đã đưa ngày: