Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 13/06/2018

Theo quy định tại Quyết định số 1159/QĐ-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp 31/12/2015

Theo quy định tại Quyết định số 1663/QĐ-BTP ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:
​​​​​​​