Cơ cấu tổ chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

31/12/2015

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ:

Lãnh đạo Vụ gồm có Vụ trưởng và 03 Phó Vụ trưởng.


2. Các tổ chức trực thuộc Vụ:

- Phòng Tổng hợp - Hành chính.

- Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phòng Quản lý công tác hòa giải ở cơ sở.

- Phòng Quản lý công tác xây dựng hương ước, quy ước và tiếp cận pháp luật ở cơ sở.
Các tin đã đưa ngày:
​​​​​​​​​​