Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017

10/03/2017

Chiều ngày 09/3/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và 26/29 thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên đã đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng và kết quả thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2016. Trong năm qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã bám sát định hướng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, tham mưu, tư vấn cho UBND, Chủ tịch UBND lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL; kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Các hoạt động của Hội đồng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 27/2013/QĐ- TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; công tác phối hợp giữa các ngành thành viên hoặc giữa các ngành thành viên với các cơ quan, đơn vị ngày càng được tăng cường; vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng được nâng lên. Sở Tư pháp đã thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Hội đồng, kịp thời tham mưu giúp Hội đồng, tư vấn cho UBND tỉnh các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL. Các cơ quan, đơn vị cơ bản đã chủ động triển khai công tác PBGDPL thuộc trách nhiệm, phạm vi của ngành, đơn vị được giao. Việc PBGDPL đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó tập trung cao điểm tuyên truyền Hiến pháp, pháp luật về bầu cử, các Luật, pháp lệnh mới được thông qua và các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; nội dung tuyên truyền đã được quan tâm xác định có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền.
Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng và công tác PBGDPL còn có một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, đó là: Một số thành viên Hội đồng chưa chủ động thực hiện trách nhiệm được giao. Đội ngũ cán bộ chuyên trách thực hiện công tác PBGDPL từ tỉnh đến cơ sở còn ít; chất lượng và hiệu quả hoạt động của một số một số báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế; chưa có sự gắn kết trong thực hiện nhiệm vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng với báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật nên hiệu quả công tác PBGDPL nói riêng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói chung chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thông thạo tiếng dân tộc thiểu số ít nên chưa thực hiện được nhiều việc tuyên truyền pháp luật bằng ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc Mông. Việc PBGDPL cho các đối tượng đặc thù và phổ biến pháp luật trực tiếp của một số cơ quan, đơn vị còn ít; chất lượng một số buổi tuyên truyền miệng chưa cao, nhất là ở cơ sở. Việc biên soạn tài liệu tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của các cơ quan, đơn vị để cung cấp cho cơ sở phục vụ cho tuyên truyền miệng và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở còn ít, hiệu quả sử dụng chưa cao. Cơ sở vật chất phục vụ công tác PBGDPL còn hạn chế; hệ thống Đài truyền thanh xã, loa truyền thanh cơ sở nhiều nơi đã bị hư hỏng; một số địa bàn thôn, xóm chưa có điện lưới. Kinh phí dành cho công tác PBGDPL chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Trong năm 2017, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tập trung tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL của Chính phủ giai đoạn 2017 – 2021 và kế hoạch thực hiện các Đề án thuộc Chương trình; thường xuyên định hướng nội dung pháp luật cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tư vấn, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017; tổ chức tự kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện công tác PBGDPL của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu: Các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng; lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác PBGDPL, tăng cường phối hợp với các thành viên Hội đồng trong PBGDPL cho công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, tổ chức mình, quan tâm phổ biến các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành. Lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền sát hợp và phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của từng đối tượng tuyên truyền; có giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện PBGDPL. Các cơ quan, đơn vị định kỳ biên soạn tài liệu tuyên truyền cung cấp cho cơ sở để làm cẩm nang tuyên truyền; xây dựng kế hoạch công tác PBGDPL năm 2016, gửi Sở Tư pháp tổng hợp và tổ chức thực hiện./.
 
Minh Hiền
 
Các tin đã đưa ngày: