Cao Bằng: tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật Quý I năm 2017

05/04/2017

Ngày 31/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật quý I năm 2017. Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và đồng chí Nông Thanh Khoa, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh có các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; tại điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, lãnh đạo các phòng, ban, tổ chức đoàn thể cấp huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật tỉnh là lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài Chính, Sở Thông tin và truyền thông, Cục thi hành án dân sự tỉnh triển khai những nội dung cơ bản của Luật đấu giá tài sản; Luật phí, lệ phí; Luật báo chí năm 2016 và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự. Đây là những văn bản pháp luật quan trọng, được lựa chọn triển khai tại hội nghị và tập trung triển khai đến cán bộ và nhân dân trong quý I và xuyên suốt năm 2017.
Luật đấu giá tài sản gồm 8 chương, 81 điều được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016 tại kỳ họp thứ 2. So với quy định hiện hành của pháp luật về bán đấu giá tài sản, Luật đấu giá tài sản có nhiều điểm mới, quy định rõ ràng, cụ thể, đầy đủ hơn về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; các loại tài sản bán đấu giá; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản;... Luật phí, lệ phí được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/12/2015, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017,  Luật đã bãi bỏ 26 khoản phí và 68 khoản lệ phí, chuyển 15 khoản phí sang cơ chế giá thị trường và 17 khoản phí sang cơ chế giá dịch vụ do nhà nước định giá so với Danh mục phí, lệ phí hiện hành; Luật báo chí năm 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 với 13 điểm mới cơ bản sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để báo chí phát triển và nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về báo chí; Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự, tuy đã có hiệu lực pháp luật ngày 01/9/2015, nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn một số vướng mắc, cho nên cần được phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, công chức và người dân.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nông Thanh Khoa, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đề nghị các ngành, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và hội nghị triển khai các văn bản pháp luật nói riêng; tiếp tục triển khai các văn bản luật tại đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, đồng chí đề nghị lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
                                                                              - Nguyễn Mai -
Các tin đã đưa ngày: