Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế

16/06/2017

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ngày 09 tháng 6 năm 2017, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, các báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tập trung tuyền truyền, phổ biến những nội dung cơ bản các chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) phù hợp với từng nhóm đối tượng được tuyên truyền. Cụ thể: Đối với nhóm đối tượng là cán bộ, công chức cấp xã; trưởng thôn (tổ trưởng tổ dân phố), trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và người dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Các thủ tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chính sách hỗ trợ đóng BHYT của tỉnh. Còn nhóm đối tượng là người sử dụng lao động, ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động tại các doanh nghiệp sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn về BHXH, BHYT bắt buộc; các quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT bắt buộc.
Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động; các cơ quan, tổ chức và người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và quản lý nhà nước về BHXH, BHYT. Khắc phục tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT bắt buộc. Bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT, góp phần ngăn ngừa tranh chấp lao động trên địa bàn tỉnh.
Thanh Tùng
Các tin đã đưa ngày: