Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

13/07/2017

Ngày 10/7/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Quyết định số 1960/QĐ-UBND về kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 để nhằm kiểm tra tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh; qua đó phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo kế hoạch này, UBND tỉnh thành lập 02 Đoàn Kiểm tra do lãnh đạo Sở tư pháp làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là lãnh đạo một số Sở, Ban ngành thuộc tỉnh để tiến hành kiểm tra tại 02 huyện, 02 xã, 04 Sở và 02 Trường học (Trường Cao đẳng nghề Nha Trang và Trường Chính trị tỉnh). Thời gian tiến hành kiểm tra được dự kiến từ ngày 06/9 đến ngày 08/9/2017. Đoàn kiểm tra sẽ tập trung đánh giá các nội dung sau:
- Kết quả thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, các Chương trình, Đề án về PBGDPL; nội dung pháp luật được phổ biến, các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả; công tác hòa giải ở cơ sở, công tác xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, xóm.
- Việc quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.
- Kết quả thực hiện công tác PBGDPL năm 2017 (tính đến thời điểm kiểm tra); việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL.
- Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL ở UBND các huyện, thị xã, thành phố và bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo các cơ quan, tổ chức về công tác PBGDPL.
- Xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác PBGDPL ở các cấp, các ngành (cán bộ quản lý công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân trong các trường học, tuyên truyền viên pháp luật).
- Việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của thủ tướng Chính phủ.
- Triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng nông thôn mới.
- Việc triển khai tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình theo Quyết định của UBND tỉnh và tổ chức Ngày pháp luật ở các cơ quan, tổ chức và địa phương; tổ chức và hoạt động của tổ hòa giải cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật…
UBND tỉnh yêu cầu, ngoài các đơn vị, địa phương được chọn để Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh kiểm tra theo Kế hoạch này, Hội đồng phối hợp PBGDPL các địa phương, thủ trưởng cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh tiến hành tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị mình và các tổ chức trực thuộc trước tháng 9/2017 và gửi báo cáo tự kiểm tra về cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trước ngày 15/9/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: