Khánh Hòa: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.

04/08/2017

Ngày 01/8/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài đã ký Quyết định số 2200/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác PBGDPL phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.
Mục tiêu của kế hoạch hướng đến là đảm bảo 100% sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đều tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi được ban hành liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật; phấn đấu từ 70% - 90% đối tượng đặc thù được PBGDPL chuyên biệt; hàng năm có từ 80% trở lên báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy môn pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia PBGDPL theo yêu cầu nhiệm vụ; 100% các nhà trường đều triển khai PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật theo quy định; 90% - 100% các chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho cán bộ, công chức, viên chức có nội dung phổ biến, cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành được tổ chức định kỳ hàng năm theo quy định của pháp luật…
Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1- Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác PBGDPL, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị được giao.
2- Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả…
3- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
4- Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.
5- Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức hành nghề luật, luật sư, luật gia, người làm công tác pháp luật tham gia PBGDPL cho Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện thực hiện chính sách, pháp luật, vận động Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tại cơ sở…
Kế hoạch cũng nhấn mạnh: Ưu tiên triển khai các nguồn lực tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, có điều kiện đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật và trọng yếu về an ninh quốc phòng.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị chủ động triển khai kế hoạch này; giao Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cụ thể hóa những nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này vào Kế hoạch, chương trình PBGDPL hàng năm và từng giai đoạn; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, địa phương về UBND tỉnh.
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: