Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai: ban hành Kế hoạch về phổ biến pháp luật đợt II năm 2017

09/08/2017

Nhằm quán triệt kịp thời tới tất cả các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của trung ương và địa phương ban hành, Sở Tư pháp Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 38/KH - STP ngày 08 tháng 8 năm 2017 về phổ biến pháp luật đợt II năm 2017.

Nội dung triển khai gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13;Luật Cảnh vệ; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Du lịch; Luật Đường sắt; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Thủy lợi; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Trợ giúp pháp lý và các Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 – kỳ họp thứ 4; các Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Ngoài các văn bản trên còn tập trung phổ biến nội dung của Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai và một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về các lĩnh vực như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Trưng cầu ý dân; Luật Phí, lệ phí; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật An toàn thông tin mạng; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Trẻ em; Luật Báo chí; Luật Đầu tư công; xây dựng; nghĩa vụ quân sự, hôn nhân và gia đình; phòng chống mua bán người; bảo hiểm y tế; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; đất đai; an ninh biên giới quốc gia; an ninh tổ quốc; an toàn thực phẩm; môi trường; giao thông đường bộ; hòa giải ở cơ sở; phòng chống ma túy; người cao tuổi; trẻ em; dân số; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống cháy nổ; Chính sách của Nhà nước đối với người lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo; dân chủ ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng, thực hiện hương ước quy ước…. và phổ biến về Đề án cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai và Bộ Tư pháp.
Căn cứ nội dung các cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để phổ biến đến cán bộ, công chức và nhân dân. Hội nghị phổ biến pháp luật cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 9/2017. Hội nghị phổ biến pháp luật cấp cảu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố tổ chức xong trước ngày 20/10/2017. Cấp xã xong trước ngày 30/10/2017, tổ chức phổ biến pháp luật ở thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư xong trước ngày 10/11/2017.
Việc phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến pháp luật thông qua Cổng thông tin điện tử của Tỉnh Lào Cai, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Sở Tư pháp phối hợp phổ biến luật trên các ấn phẩm của Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, giới thiệu nội dung các văn bản quy phạm pháp luật trên các chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật”, “Pháp luật và đời sống”, “Văn bản mới”.... Phòng Tư pháp các huyện, thành phố phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố giới thiệu nội dung các văn bản pháp luật theo kế hoạch trên sóng truyền hình và hệ thống loa truyền thanh công cộng ở địa phương; trên trang thông tin điện tử của huyện, thành phố và hệ thống loa truyền thanh công cộng ở các xã, phường, thị trấn.
Nguyễn Lê Hằng
Các tin đã đưa ngày: