Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai ngày Pháp luật năm 2017

10/08/2017

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, ngày 08/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND triển khai Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh với các nội dung chủ yếu như sau:

Một là, về mục đích, yêu cầu:
- Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của toàn ngành Tư pháp.
- Tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.
- Gắn kết việc thực hiện Ngày pháp luật với công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư và Ủy ban nhân dân các cấp trong tổ chức Ngày Pháp luật.
- Đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế từng ngành, từng cấp, từng địa phương.
Hai là, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.
Ba là, về nội dung: Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; Quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới ban hành, đặc biệt là các văn bản pháp luật Quốc hội vừa thông qua năm 2016 và 2017; Tuyên truyền các chính chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ của công dân và biện pháp bảo đảm thực hiện; pháp luật về đất đai, vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãnh phí; bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền tài sản, sở hữu trí tuệ; các điều ước, thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên; Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
Bốn là, về hình thức: Hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; Lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí, tổ chức “Ngày Pháp luật” định kỳ hàng tháng lồng ghép trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; Tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở, mạng internet; Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2017 qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các chương trình đối thoại chính sách trực tiếp giữa cơ quan nhà nước và công dân; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; Các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị mình để triển khai Ngày Pháp luật đảm bảo hiệu quả.
Năm là, về thời gian: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 30/11/2017; cao điểm từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017.
Sáu là, về kinh phí: Trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước được giao trong năm 2017, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày pháp luật./.
Nguyễn Văn Đại
Các tin đã đưa ngày: