Tỉnh Cao Bằng: Triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

30/08/2017

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” theo nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/5/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc bổ sung lãnh đạo sở Tư pháp tham gia Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, UBND tỉnh phân công lãnh đạo sở Tư pháp tham mưu cho Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh xây dựng các văn bản, báo cáo về lĩnh vực Tư pháp để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đề xuất với Trưởng Ban chỉ đạo các giải pháp xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân của tiêu chí hệ thông chính trị và tiếp cận pháp luật theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Để thống nhất triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận trên địa bàn tỉnh, ngày 06/6/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1719/KH-UBND về Triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Kế hoạch đã xác định 7 nội dung hoạt động cụ thể, bao gồm các hoạt động về chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, chọn triển khai mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và bảo đảm nguồn lực, điều kiện cần thiết triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
          Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung các hoạt động được xác định tại Kế hoạch số 1719/KH-UBND của UBND tỉnh đến cán bộ và nhân dân. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện, lãnh đạo các phòng, ban, tổ chức đoàn thể cấp huyện. Tại hội nghị, đồng chí Hứa Tân Hợi, Phó Giám đốc sở Tư pháp đã triển khai những nội dung của Quyết định số 619/QĐ-TTg như mục tiêu, nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 5 tiêu chí tiếp cận pháp luật; điều kiện, thẩm quyền, quy trình đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…; đồng thời đề ra một số giải pháp xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc thực hiện các hoạt động xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
          Nhằm hướng dẫn công chức Tư pháp các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, gắn với nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, ngày 27/6/2017 Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn cho 213 đại biểu là công chức phòng Tư pháp các huyện, thành phố, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ngày 10/8/2017 Sở Tư pháp ban hành công văn số 632/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó, hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố chủ động ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn; sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và tiến hành chấm điểm, đánh giá các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp.
          Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong thời gian tới, sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh có nhiều biện pháp, hoạt động thiết thực hơn nữa để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị, văn minh.
Nguyễn Mai
Các tin đã đưa ngày: