Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật đợt II năm 2017

12/09/2017

Ngày 8/9/2017, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật đợt II năm 2017. Hội nghị đã phổ biến và đi sâu vào nội dung của Luật Du lịch; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về hòa giải thương mại.

Về dự hội nghị có các đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đoàn thể cấp tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Thành viên, thư ký của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố.
Hội nghị tổ chức nhằm quán triệt kịp thời tới tất cả các ngành, các cấp và mọi tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa IX và Chỉ thị số 10 - CT/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Hội nghị đã phổ biến và đi sâu vào nội dung của Luật Du lịch; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và  Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về hòa giải thương mại. Cũng tại Hội nghị đã giới thiệu và quán triệt nội dung theo Kế hoạch số 38/KH - STP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Sở Tư pháp Lào Cai ban hành về phổ biến pháp luật đợt II năm 2017 gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Thủy lợi; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 – kỳ họp thứ 4 và các Nghị định của Chính phủ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Nguyễn Lê Hằng
Các tin đã đưa ngày: