Họp Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

06/10/2017

Sáng ngày 03/10/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố đã tổ chức họp đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) 9 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc Sở tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố chủ trì hội nghị theo ủy quyền của đồng chí Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, Hội đồng phối hợp PBGDPL 24 quận, huyện, một số cơ quan, đơn vị có liên quan và các Báo, Đài Thành phố.

Tại cuộc họp, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Thành phố báo cáo một số kết quả công tác nổi bật năm 2017 và trọng tâm công tác PBGDPL Quý IV năm 2017 và năm 2018 của Hội đồng.
Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố, quận, huyện và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan đã phát biểu, đóng góp ý kiến về nhiệm vụ công tác năm 2017, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp đổi mới hoạt động PBGDPL trong thời gian tới, trong đó, có một số ý kiến nổi bật như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Luật gia Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Hội đồng phối hợp PBGDPL Quận 10...
Sau hơn 3 giờ trao đổi, thảo luận, đồng chí Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc Sở tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và kết luận như sau:
1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL đầu năm 2017
Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố và Hội đồng phối hợp PBGDPL quận, huyện đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL năm 2017. Trong đó, một số hoạt động phối hợp giữa Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng) với các thành viên Hội đồng và tổ chức xã hội khác trong phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù, người dân tộc, công nhân, người lao động, tạo hiệu ứng tốt như:
- Việc phối hợp với Quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù ra mắt Chương trình Sách nói pháp luật (thí điểm trên Trang thông tin điện tử sachnoionline.com), đồng thời in ấn, cung cấp đĩa tiếng cho Hội Người mù Thành phố, 24 quận, huyện và các cơ quan, đơn  vị có liên quan để phổ biến pháp luật cho người khuyết tật, đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc... đây là một hình thức PBGDPL mới, hiệu quả, thiết thực; là một hình thức xã hội hóa công tác PBGDPL, cần tiếp tục thực hiện và nhân rộng;
- Việc phối hợp với Ban Dân tộc Thành phố tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017 chủ đề “Đồng bào các dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ pháp luật – vì cuộc sống tươi đẹp” nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo sự phấn khích, hào hứng trong đồng bào các dân tộc tại Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó đã lồng ghép các quy định của pháp luật, các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong từng tiểu phẩm văn nghệ dự thi để người dân nắm biết, thực hiện các quy định pháp luật trong cuộc sống.
- Việc phối hợp với Liên đoàn lao động Thành phố và Sân khấu kịch Idecaf thí điểm thực hiện các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật (về hôn nhân gia đình, cấp phép xây dựng, an toàn thông tin mạng...) biểu diễn tại các đơn vị  có đông công nhân, người lao động, người sử dụng lao động tại Khu Công nghệ cao Quận 9, Trung tâm Thương mại Satra – Bình Chánh, Công ty Vissan, Công ty Cầu Tre, Liên đoàn Lao động một số quận, huyện giúp cho việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận cho các đối tượng. Cần khuyến khích, động viên, duy trì hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở mô hình này.
2. Về nhiệm vụ công tác PBGDPL đến cuối năm 2017:
Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố và Hội đồng phối hợp PBGDPL quận, huyện tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL, cụ thể:
- Tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 6736/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố); Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố năm 2017 (Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 24/02/2017) và các nhiệm vụ công tác đột xuất khác theo yêu cầu của Trung ương va Thành phố (nếu có);
- Xây dựng và triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 đảm bảo tiến độ của Trung ương và Thành phố;
- Xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2017 bằng hình thức phù hợp; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chức có hiệu quả Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 gắn với tổ chức sự kiện “Ngày hội pháp luật năm 2017” trên địa bàn thành phố (theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp);
- Tiếp tục tăng cường thời lượng và chất lượng thông tin pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; đảm bảo tiến độ thực hiện “Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2015-2018” năm 2017; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật như:
+ Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục PBGDPL trên các phương tiện thông tin báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao;
+ Biên soạn, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, phát huy ưu thế của công nghệ thông tin trong chia sẻ, hỗ trợ, đăng tải tài liệu tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai thác và sử dụng;
+ Triển khai có hiệu quả các hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, mạng viễn thông (tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; giao lưu, hỏi đáp pháp luật trực tuyến; hội nghị trực tuyến; thư điện tử, điện thoại, mạng xã hội, đối thoại chính sách pháp luật…);
+ Triển khai thực hiện hạng mục “Xây dựng cơ sở dữ liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật” tại Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo tiến độ;
- Tăng cường quản lý nhà nước về PBGDPL; rà soát, củng cố, kiện toàn các đầu mối và đội ngũ người làm công tác PBGDPL của sở, ngành, đoàn thể, địa phương đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn với khai thác, sử dụng, điều phối hiệu quả đội ngũ này; thực hiện công tác kiểm tra và tự kiểm tra theo kế hoạch đề ra năm 2017 của Thành phố và 24 quận, huyện;
- Tăng cường các hoạt động PBGDPL tại cơ sở; gắn kết công tác này với hoạt động hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng; ưu tiên PBGDPL cho các đối tượng đặc thù;
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa công tác PBGDPL, huy động mọi nguồn lực tham gia PBGDPL./.
Các tin đã đưa ngày: